Algemene voorwaarden
Toepasselijkheid:


De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Cappuccino. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Cappuccino te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen:


Aanbiedingen door en prijzen van Cappuccino zijn vrijblijvend. Cappuccino accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Cappuccino behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen:


Door het plaatsen van een bestelling per telefoon,  e-mail, internet is de overeenkomst een feit. Bestellingen  ontvangt Cappuccino voor de volgende uiterlijk de dag ervoor voor 12:00, bestellingen voor het weekend voor vrijdag 12:00. Met feestdagen zien we de bestelling graag donderdag, ivm drukte. Na deze tijd wordt uw bestelling na besteld, met de kans dat producten niet nageleverd kunnen worden. Cappuccino behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten:


Cappuccino bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven tijdstip vanaf 9.00 uur. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een factuur verstuurd dient te worden, kunnen administratiekosten berekend worden.

Leveringen:


Cappuccino zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Cappuccino ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Cappuccino daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betalingen:


De klant voldoet bij Cappuccino aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Cappuccino een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Cappuccino.

Reclames, garantie en retourgoederen:


De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Cappuccino de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Cappuccino wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Cappuccino. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Cappuccino zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Cappuccino, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom:


Het risico van het geleverde gaat van Cappuccino over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens:


Indien de klant aan Cappuccino opgave doet van een adres is Cappuccino gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk per e-mail te melden aan info@delekkerstevlaai.nl

Aansprakelijkheid:


Cappuccino is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Cappuccino is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Cappuccino. Cappuccino draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Cappuccino eveneens geen verantwoordelijkheid. Cappuccino is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Cappuccino, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Cappuccino. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Christian Chocolaterie Patisserie uitgesloten.

Diversen:


De klant van Cappuccino dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Cappuccino geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Cappuccino garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Cappuccino het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Cappuccino gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Cappuccino kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten:


Alle contacten en transacties met Cappuccino geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Cappuccino. Niets uit uitgaven of publicaties van Cappuccino mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cappuccino.

Toepasselijk recht:


Op alle rechtsbetrekkingen tussen Cappuccino en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

Klachten:


De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Cappuccino te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Cappuccino te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Privacy en gegevensbescherming:


Indien Installatiebedrijf Werkendam B.V. bij de uitvoering van de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zal Opdrachtgever de op deze site geplaatste Verwerkersovereenkomst aanvaarden waarin afspraken over de verwerking en beveiliging van deze persoonsgegevens zijn vastgelegd. Opdrachtgever kan te allen tijde in overleg met Installatiebedrijf Werkendam B.V. wijzigingen daarin aanbrengen.

Opdrachtgever garandeert dat iedere verstrekking van (persoons)gegevens door Opdrachtgever aan Solid Results BV rechtmatig is en dat de verwerking van deze gegevens conform de Overeenkomst niet in strijd is met enige toepasselijke privacywet- en regelgeving.

Cappuccino 
de Driesprong 7 
5241 TJ Rosmalen 

073-6900070 
info@delekkerstevlaai.nl 
www.delekkerstevlaai.nl 
KvK: 60540702 
BTW: NL002311619B62 
IBAN: NL17 RABO 0175209588 
BIC: RABONL2U
Cappuccino Rosmalen
KvK nr: 60540702
BTW-nr: NL002311619B62
De Driesprong 7 - 8
5241 TJ Rosmalen

Tel: 073 690 00 70
info@delekkerstevlaai.nl

Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag :
07.30 tot 17.00
Zaterdag 08.00 tot 17.00
Zondag 09.00 tot 13.00
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram